Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu

caracter personal

 

S.C. EVIDARC CONT EXPERT SRL, proprietarul site-ului https://cabinafunbox.ro/, pune la dispoziția dumneavoastra, următoarele date de contact:
Numele societatii: Evidarc Cont Expert SRL
Adresa: Str. Latina, numarul 3, Ploiesti, Prahova, Cod Postal: 100137
Date de identificare:
Nr. Reg. Com: J29/351/2015
CUI: 34207168
IBAN: RO RNCB 0205 1450 4869 0001
BCR Ploiesti
Telefon: 0741.705.805
E-mail: office@cabinafunbox.ro

Informații privind protecția datelor cu caracter personal:

Începând cu data de 25 mai 2018, vor intra în vigoare și vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest act aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și de asemenea vă conferă dumneavoastră mai multe drepturi în acest domeniu.

Societatea Evidarc Cont Expert SRL, proprietarul site-ului https://cabinafunbox.ro/ cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, în această secțiune vă prezentăm informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate, clienți, potențiali clienți, utilizatori ai site-ului https://cabinafunbox.ro/ .

Prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prescurtat GDPR

Definiții conform art.4 din GDPR:

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Noile prevederi ale regulamentului presupun:

Dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

 Scopul pentru care colectam si prelucram datele dumneavostra cu caracter personal:

 • efectuarea serviciilor pe care dumneavoastră le achiziționați: inchirierea cabinei foto pentru evenimente
 • facturarea serviciilor contractate
 • servicii de publicitate – fotografiile realizate de dumneavoastra in cabina pot fi utilizate de societatea Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/, pentru a se promova, respectiv pentru a prezenta potentialilor clienti variante de design al fotografiilor. Aceasta actiune se va realiza conform prevederilor contractuale intre dumneavoastra ca si client si societatea Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/, ca si operator, insa numai cu acordul explicit al persoanei cu care se incheie contractul pentru respectivul eveniment.
 • Informarea dumneavoastra si stabilirea tuturor detaliilor privind pachetul de inchiriere: data evenimentului, locatia, design-ul fotografiei, detalii de organizare, urcarea fotografiilor după eveniment în galeria foto privată (prin e-mail, telefon, direct prin siteul https://cabinafunbox.ro/ );
 • informarea privind eventualele probleme de orice natură referitoare serviciile achiziționate;
 • În plus, Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/ prelucrează date referitoare la: nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr act de identitate, e-mail, numar de telefon,  data si locatia evenimentului, in vederea asigurarii serviciilor inchiriate
 • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea, exclusiv pentru realizarea contractului de închiriere și a facturii aferente serviciului închiriat.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/ se angajează să nu dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal terților, să nu creeze baze de date în vederea transmiterii de servicii de publicitate sau promovare online. Datele dumneavoastra personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale. Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

In ceea ce priveste fotografiile realizate in cabina, aceastea vor putea fi accesate in online numai de catre invitatii de la evenimentul la care s-au facut fotografiile, intrucat aceastea vor fi uploadate intr-o galerie privata, parola fiind comunicata persoanei cu care s-a incheiat contractul de inchiriere. Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/ se angajează ca după finalizarea evenimentului să nu multiplice fotografiile realizate la evenimente în scopul transmiterii acestora către terți, vânzării, publicării, etc, sau în alte scopuri neconforme cu legislația aplicabilă în România.

Referitor la serviciile de publicitate, fotografiile realizate de dumneavoastra in cabina pot fi utilizate de societatea Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/  pentru a se promova, respectiv pentru a prezenta potentialilor clienti variante de design al fotografiilor. Aceasta actiune se va realiza conform prevederilor contractuale intre dumneavoastra ca si client si societatea Evidarc Cont Expert SRL si site-ul https://cabinafunbox.ro/, ca si operator, insa numai cu acordul explicit al persoanei cu care se incheie contractul pentru respectivul eveniment.

Exercitarea drepturilor:

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, catre S.C. Evidarc Cont Expert SRL, expediata pe adresa Str. Latina, nr. 3, Ploiesti, Prahova sau prin transmiterea unui email la adresa e-mail office@cabinafunbox.ro, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Durata stocării datelor:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului in care au fost prelucrate.
 • Datele dumneavoastra vor fi sterse in termen de 3 ani de la incetarea relatiilor cu
 • Daca legea impune un termen de pastrare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturarii termenul prevazut este de 5 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.
 • Daca ne solicitati stergerea datelor, in acord cu dreptul dumneavoastra. de a face o astfel de solicitare de stergere, vom proceda la stergerea datelor, cu exceptia situatiilor in care: suntem obligati conform prevederilor legale sa le pastram, aveți incheiat un contract incheiat cu Evidarc Cont Expert SRL pentru inchirierea unei cabine la un eveniment care nu a avut loc inca, aveți o solicitare nerezolvată, dacă ați efectuat o achiziție, vom pastra datele cu caracter personal in legatura cu tranzactia dumneavoastra, conform legislatiei de contabilitate, daca aveți o datorie neplătită la SC Evidarc Cont Expert SRL, indiferent de metoda de plată.

Formularea plângerilor

Dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile conferite prin lege referitoare la protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către SC Evidarc Cont Expert SRL, la adresa Str. Latină, nr. 3, Ploiești, Prahova, sau prin email la office@cabinafunbox.ro  care va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

Prevederi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Conţinutul site-ului  https://cabinafunbox.ro/ nu este destinat minorilor, dar nu este vătămator pentru aceştia. Nu colectam informatii si date ale minorilor.

Securitatea datelor

Deși nu vă putem asigura protecție totală, operatorul Evidarc Cont Expert SRL ia măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

SC Evidarc Cont Expert SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile anterior mentionate, datele personale pe care ni le furnizati.

SC Evidarc Cont Expert SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Nelămuriri privind politica de protectie a datelor cu caracter personal:

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate a operatorului SC Evidarc Cont Expert SRL si a site-ului https://cabinafunbox.ro/ va rugam sa ne contactati la adresa de  e-mail: office@cabinafunbox.ro.

 

Link-uri utile

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANPSDCP

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal